ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਚੋੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ..ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਰ ਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਰੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Share

Share

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਚੋੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ..ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਰ ਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਰੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Share

ਖਬਰ ਅਾ ਫਾਜਲਿਕਾ ਦੀ , ੳੁਥੋ ਦੀ ਜਮਪਲ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਅੈਮ ਬੀ ਬੀ ਅੈਸ ਵਿਚੋ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਾ

ਕੁੜੀ ਨੁੰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਲਲ ਮੁਬਰਕਾ ….
ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋ ਅਲਣੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪੁਜੀਸਨ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਅਾ ਗਿਅਾ ਤਾ ਓਹਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਾਾ ਕੀ

..ਮੇਰੀ ਪਜਜੀਸਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਾੁਹਤ ਵਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਾ …
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀ ਕੁੜੀਅਾ ਜੰਮਣ ਤੋ ਡਰਦੇ ਅਾ ਓਹ ਜਰੂਰ ਸਮਜਨ ..
ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅਾਪਣੇ ਮੂਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡਿਓ ਜਰੂਰ ਵੇਖਿਓ ..

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਚੋੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ..ਕਿਓਂਕਿ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਰ ਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਰੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ Share

ਖਬਰ ਅਾ ਫਾਜਲਿਕਾ ਦੀ , ੳੁਥੋ ਦੀ ਜਮਪਲ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਅੈਮ ਬੀ ਬੀ ਅੈਸ ਵਿਚੋ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਾ

ਕੁੜੀ ਨੁੰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਲਲ ਮੁਬਰਕਾ ….
ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋ ਅਲਣੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪੁਜੀਸਨ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਅਾ ਗਿਅਾ ਤਾ ਓਹਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਾਾ ਕੀ
..ਮੇਰੀ ਪਜਜੀਸਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਾੁਹਤ ਵਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਾ …

ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀ ਕੁੜੀਅਾ ਜੰਮਣ ਤੋ ਡਰਦੇ ਅਾ ਓਹ ਜਰੂਰ ਸਮਜਨ ..
ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅਾਪਣੇ ਮੂਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡਿਓ ਜਰੂਰ ਵੇਖਿਓ ..

ਖਬਰ ਅਾ ਫਾਜਲਿਕਾ ਦੀ , ੳੁਥੋ ਦੀ ਜਮਪਲ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਅੈਮ ਬੀ ਬੀ ਅੈਸ ਵਿਚੋ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਾ

ਕੁੜੀ ਨੁੰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਲਲ ਮੁਬਰਕਾ ….
ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋ ਅਲਣੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪੁਜੀਸਨ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਅਾ ਗਿਅਾ ਤਾ ਓਹਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਾਾ ਕੀ

..ਮੇਰੀ ਪਜਜੀਸਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਾੁਹਤ ਵਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਾ …

ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀ ਕੁੜੀਅਾ ਜੰਮਣ ਤੋ ਡਰਦੇ ਅਾ ਓਹ ਜਰੂਰ ਸਮਜਨ ..
ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅਾਪਣੇ ਮੂਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡਿਓ ਜਰੂਰ ਵੇਖਿਓ ..

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *