ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਅਾਮੀ ਤੌ ਹੋਇਅਾ ਵੱਡਾ ਅੈਲਾਨ ਪਿੌਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਾਏ ਸੜਕਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀਡਿਓ

News Videos

Share

ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਅਾਮੀ ਤੌ ਹੋਇਅਾ ਵੱਡਾ ਅੈਲਾਨ ਪਿੌਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਾਏ ਸੜਕਾ ਤੇ

ਵੇਖੋ ਵੀਡਿਓ ਹੇਠਾ ਜਾਕੇ

ਵੇਖੋ ਵੀਡਿਓ

ਨੋਟ : ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੋਸ਼ਿਲ ਮੀਡਿਆ ਵੈਬਸਾਇਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਤੋ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਵਿਡਿਓ ਵਿੱਚਲੀ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾ ਦੇ ਵੀ ਸੱਚ/ਝੂਠ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *