ਨਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਅਾ ਵਿਅਾਹ ਤੇ

Share

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *