ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿਦਾ ਅਸੀ ਤਾ ਫੀਮ ਵੇਚਿਅਾ ਕਰਾ ਗੇ, ਦਾਰੂ ਕਢਿਅਾ ਕਰਾ ਗੇ .. ਸੱਚੀਅਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ …..ਦੇਖੋ ਵੀਡਿਓ

News

Share

ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿਦਾ ਅਸੀ ਤਾ ਫੀਮ ਵੇਚਿਅਾ ਕਰਾ ਗੇ, ਦਾਰੂ ਕਢਿਅਾ ਕਰਾ ਗੇ ..
ਸੱਚੀਅਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ …..ਦੇਖੋ ਵੀਡਿਓ

Desi daru (Hindi: देसी दारू) is a country liquor alcoholic drink made in the Indian subcontinent, its variant include Tharra (Hindi: ठर्रा). It is traditionally prepared from a procedure that has been passed down for centuries. It is the primary and most popular alcoholic beverage in India’s villages and for the poor and middle class in urban and city areas. It is fermented and distilled from molasses which is a by product of sugarcane.[
ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿਦਾ ਅਸੀ ਤਾ ਫੀਮ ਵੇਚਿਅਾ ਕਰਾ ਗੇ, ਦਾਰੂ ਕਢਿਅਾ ਕਰਾ ਗੇ ..
ਸੱਚੀਅਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ …..ਦੇਖੋ ਵੀਡਿਓ
https://youtu.be/9ueE8v7b5_Q
1][2][3] Desi liquor is a broad term and it can include both legally and illegally made local alcohol. The term desi daru usually refers to legal alcohol while other types of desi liquor (arrack and palm toddy) may be categorised as Moonshine alcohol.[4][5]

: Indian-made foreign liquor (IMFL) is the official term used by governments, businesses and media in India to refer to all types of hard liquor manufactured in the country other than indigenous alcoholic beverages such as fenny, toddy, arrack and others.

IMFL is also referred to spirits that are produced in foreign countries and imported to India in bulk quantities and bottled in an Excise Bonded Warehouse by the Importers.

The alcoholic strength of IMFL generally does not exceed 42.8% alcohol by volume or 37% alcohol by weight.[citation needed] Most common bottles of IMFL are available in sizes of quart (750 ml, 684 g), pint (375 ml, 342 g) and nip (180 ml, 164 g) in cases of 12, 24 and 48 bottles respectively
ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿਦਾ ਅਸੀ ਤਾ ਫੀਮ ਵੇਚਿਅਾ ਕਰਾ ਗੇ, ਦਾਰੂ ਕਢਿਅਾ ਕਰਾ ਗੇ ..
ਸੱਚੀਅਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ …..ਦੇਖੋ ਵੀਡਿਓ
https://youtu.be/9ueE8v7b5_Q

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *