ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਮੰਗਦੀ ਪਈ

Share

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *